UWAGA! Forest Legend ogłasza promocję dla wszystkich obecnych i przyszłych Klientów!

  • Zrób u nas zakupy za dowolną kwotę i załóż konto na stronie
  • Odbierz KOD RABATOWY do wykorzystania przy kolejnej wizycie w naszym sklepie
  • Im większe zakupy, tym większy rabat - nawet do 9%
  • Niewykorzystane kwoty rabatu przechodzą na kolejne zakupy - nic nie tracisz
  • Rabat obejmuje CAŁY ASORTYMENT!

REGULAMIN PROGRAMU

 I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu "Lato" zwanego dalej „Programem” jest firma FOREST LEGEND zarejestrowaną ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, NIP: 586-160-30-56, REGON: 191379741. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.


1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 

1.3. Program obowiązuje w należącym do Organizatora sklepie internetowym pod adresem www.forest-legend.com  


II. Uczestnictwo w Programie 

2.1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych (w tym konsumentów w rozumieniu art. 221 K.C. i przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz osób prawnych. 

2.2. Uczestnikiem Programu nie może być osoba niepełnoletnia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2.3. Udział w programie jest dobrowolny.


III. Przystąpienie do Programu

3.1. Warunkami przystąpienia do programu jest dokonanie jednorazowego zakupu w sklepie internetowym i dokonanie rejestracji na stronie forest-legend.com

3.2. Programem nie będą objęci Uczestnicy, którzy w Formularzu podali nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne dane

3.3. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

3.4. Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznej aktualizacji danych osobowych w przypadku ich faktycznej zmiany.

3.5. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać informację o stanie rozliczeń w ramach Programu po zalogowaniu się na swoje konto.

3.6. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

3.7. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich edycji zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 3.6 

3.8. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji handlowych Forest Legend w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) 


IV. Korzyści wynikające z udziału w Programie 

4.1. Organizator udostępnia bony rabatowe dla zarejestrowanych Klientów sklepu forest-legend.com, którzy dokonają zakupu według poniżej opisanych zasad.

4.2. Każdy uczestnik Programu, który dokona zakupów za kwotę w przedziale:

a) od 0,10 zł do 499,99 zł, otrzymuje bon rabatowy do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie; wartość bonu/rabatu stanowi 3% kwoty dokonanych zakupów. Kupon jest ważny przez 6 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży;
b) od 500,00 zł do 999,99 zł, otrzymuje bon rabatowy do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie; wartość bonu/rabatu stanowi 5% kwoty dokonanych zakupów. Kupon jest ważny przez 12 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży;

c) od 1 000 zł do 4 999,00 zł, otrzymuje bon rabatowy do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie; wartość bonu/rabatu stanowi 7% kwoty dokonanych zakupów. Kupon jest ważny przez 18 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży;

d) od 5 000 zł do 9 999 zł, otrzymuje bon rabatowy do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie; wartość bonu/rabatu stanowi 9% kwoty dokonanych zakupów. Kupon jest ważny przez 24 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży;

Przykład: Za zakupy o wartości 310 zł brutto (300 zł towar + 10 zł koszt przesyłki), uczestnik promocji otrzymuje 3% z 300 zł = 9 zł rabatu, który może wykorzystać w ciągu kolejnych 6 miesięcy na dowolne następne zakupy.

Kod rabatowy zostanie przyznany uczestnikowi programu w terminie do 30 dni od momentu dokonania zakupu i będzie widoczny po zalogowaniu na stronie forest-legend.com

4.3. Jeżeli przyznany rabat będzie mniejszy niż wartość dokonanych zakupów, wówczas niewykorzystana część udzielonego rabatu będzie możliwa do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

4.4. Uczestnik nie może żądać wymiany wynikających z posiadania bonów rabatowych korzyści na inne niż rabat kwotowy na kolejne zakupy. 

4.5. Program lojalnościowy obejmuje sprzedaż towarów w sklepie internetowym forest-legend.com

 
V. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć Reklamacje Uczestników, co do przebiegu Programu, złożone w formie pisemnej, opatrzone danymi imieniem i nazwiskiem Uczestnika, datą i jego czytelnym podpisem bądź osoby upoważnionej do jego reprezentowania dostarczone na adres poczty elektronicznej Organizatora Programu: shop@forest-legend.com lub w formie pisemnej na adres: FOREST LEGEND Dariusz Mikrut,  ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdyni, z dopiskiem REKLAMACJA. Reklamacja powinna zawierać wskazanie i dokładny opis przyczyny reklamacji. 

5.2. Organizator rozpatrzy Reklamacje w terminie maksymalnie 30 dni od dnia jej doręczenia.

5.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Uczestnik o decyzji Organizatora zostaje powiadomiony.


VI. Czas trwania Programu

6.1. Program rozpoczyna się 23.04.2018 r. i trwa do odwołania przez Organizatora . 

6.2. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu.

 
VII. Postanowienia końcowe

7.1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pod rygorem nieważności pisemne oświadczenie w tej sprawie. 

7.2. Uczestnik Programu może zostać wyłączony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Korzyści wynikające z przystąpienia do Programu zostaną anulowane. 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu, Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wystąpienia z Programu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1. 

7.4. Wszelkie spory między stronami związane z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.